Strona Banku Spółdzielczego w Otmuchowie używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej o celu ich przechowywania.
Rolnicy
real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo


Przelewaj dziecku kieszonkowe na darmowe

POL-Konto Junior

w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie (od 13r.ż.).

Szczegóły dostępne w placówkach Banku

Dzisiaj imieniny: Juliusza Lukasza


Rolnicy

OFERTA DLA ROLNIKÓW

RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW

Rachunki bieżące dla rolników są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych.

KORZYŚCI płynące z otwarcia rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie to przede wszystkim :

 • Bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • Bogata oferta kredytowa skierowana specjalnie do rolników
  • Konkurencyjne opłaty związane z obsługą rachunku. (zgodne z taryfą opłat i prowizji bankowych)
  • Możliwość złożenia dyspozycji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty
  • Karta wydawana do rachunku bieżącego to międzynarodowa karta płatnicza VISA Business  dla rolników umożliwiająca wypłatę z rachunku w bankomatach i pozwalająca na dokonywanie transakcji bezgotówkowych do wysokości dostępnego salda na rachunku.

Otwarcie rachunku bieżącego jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny w Oddziałach Banku Następnie należy złożyć go w Banku i gotowe. Dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku:

 • NIP- zaświadczenie o nadaniu
 • dowód osobisty
 • nakaz płatniczy podatku rolnego w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej zaświadczenie z US o płaceniu podatku dochodowego.

DEPOZYTY

Nadwyżki pieniężne można lokować na lokatach terminowych standardowych lub progresywnych, przy większych kwotach możliwe jest negocjowanie stawek oprocentowania.

LOKATY TERMINOWE STANDARD

LOKATY TERMINOWE PROGRESJA

LOKATY TERMINOWE DOPŁATA

LOKATY NEGOCJOWANE

Oprocentowanie negocjowanie od kwoty 50 000 złotych.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe dla rolników prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 36 miesięcy.
Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.
Minimalny wkład lokaty wynosi 500,00 zł.

Sposób naliczania odsetek:

 • w przypadku lokat otwieranych na okres 1 lub 3 miesiące, odsetki są naliczane na  koniec zadeklarowanego okresu.

Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

PEŁNA OFERTA UBEZPIECZEŃ CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych :

 • Ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenia PAKIET AGRO PREMIUM umowa może obejmować:
 • Ubezpieczenie agro-casco maszyn rolniczych (sprzętu ),
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.

KREDYTY:

 • Obrotowy
 • Obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 • Inwestycyjny
 • Pomostowy
 • Z dopłatą ARIMR

OBROTOWY

 • Przeznaczenie: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środki ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do suszenia zbóż, oleju silnikowego, paszy dodatków do pasz, opału, części zamiennych, zwierząt do dalszej hodowli, zapłatę za energię, wodę. Kredyt ten wymaga udokumentowania 25% wykorzystania środków.
 • Okres kredytowania:  do 18 m- cy
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
 • Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: Weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

INWESTYCYJNY

 • Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd.
 • NOWOŚĆ: istnieje możliwość refinansowania 50 % wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Okres kredytowania: dostosowany do możliwości spłaty kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko, średnio lub długoterminowy.
 • Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M i marżę banku.
 • Forma spłaty kredytu: raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo.
 • Wymagany udział środków własnych: 20% nakładów inwestycyjnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe odejście od udziału własnego.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

KREDYTY PREFERENCYJNE ROLNICZE Z DOPŁATAMI ARIMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na:

 • Realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
 • Zakup gruntów rolnych do 300 ha.
 • Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 roku życia
 • Realizację inwestycji objętych programami branżowymi.
 • Utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Min. Rol. i Gosp. Żywnościowej oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
 • Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
 • Realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.
 • Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii w rolnictwie.

Korzyści

 • minimalne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • możliwość zakupu używanych maszyn i urządzeń
 • możliwość finansowania remontów połączonych z modernizacją budynków inwentarskich.

Oprocentowanie według Tabeli oprocentowania produktów bankowych

Rolnicy mogą również korzystać z kredytów dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla template real estate  Valid XHTML and CSS.